Семейно право

familienrechtPicКантората консултира клиентите си по семейноправни въпроси на територията на ФРГ и Република България. Клиентите ни могат да разчитат на съветите ни по въпроси, свързани със сключването на брак, имуществените отношения между съпрузите, развод, издръжка и проблеми във връзка с нея, упражняването и отнемането на родителски права, осиновяване, попечителство и настойничество, партньорско съжителство и регистрирано партньорство, защита при упражняване на семейно насилие и пр.

Екипът ни подготвя всички необходими документи във връзка с уреждането на семейноправни отношения. Представляваме клиентите ни по семейноправни въпроси пред всички компетентни органи и съответните съдилища във ФРГ и Република България.