Корпоративно и Търговско право

gesellschaftsrechtPicКлиенти на кантората са местни и чуждестранни търговски дружества от всякакъв мащаб, както и лица, които активно участват в търговския живот.

Услугите ни включват:

  • консултации, свързани с учредяването на нови търговски дружества, структурирането и преобразуването им, създаване на клонове при спазването на всички законови изисквания.
  • Структуриране на бизнес отношения, разработването и прилагането на търговски споразумения, фузиониране и пр.

Наред с това предоставяме на нашите клиенти  услуги, които са свързани с ежедневната дейност на всяко търговско дружество като:

  • изготвяне на договори и общи условия;
  • преглед на договори и допълване на клаузите им в полза на клиента;
  • участие в преговори с търговски партньори на клиента;
  • подготовка на документи във връзка с кандидатстване за възлагане на дейности;

подготовка на документация във връзка с кандидатстване в различни процедури за обществени поръчки, консултации и подпомагане на клиента по време на изпълнението на обществената поръчка съобразно изискванията на законодателната уредба;