Данъчно право

steuerRechtPicКантората си сътрудничи със специалисти в областта на данъчното право, които могат да Ви подпомогнат при подготвянето на данъчни декларации, годишни финансови отчети, финансово счетоводство, и пр.

Консултираме клиентите си по трансграничните данъчни въпроси, като се вземат предвид международните правила и спогодби за избягване на двойно облагане.