Актуално

Научни публикации и преводи на адв. д-р Сибила Игнатова

(част от научните публикации на д-р Сибила Игнатова са отразени в електронния библиотечен каталог на Националния институт по правосъдие)

 1. Последици от незаконосъобразно изпълнително производство – постановяване на неправилни съдебни актове и нарушаване на основни права на длъжника, сп. Търговско и облигационно право, 2021, № 7, с. 30-45.
 1. Пътят до националния референдум за приемане на нова Конституция на Чили. Предизвикателства при приемането на новата Чилийска Конституция, сп. Общество и право, 2021, № 5
 1. Противоречи ли чл. 437, ал. 4, изр. 2 от ГПК на Българската конституция?, сп. Търговско и облигационно право, 2021, № 4, с. 54-65.
 1. 100 години от институционализирането на европейския модел за конституционен контрол. 100 години от приемането на австрийската Конституция и създаването на Конституционния съд на Австрия, сп. Общество и право, 2021, № 2, с. 83-99.
 1. Публичното обявяване на съдебни актове в интернет страницата на съда, сп. Търговско и облигационно право, 2021, № 2, с. 58-68.
 1. Изключителността на адвокатската професия, сп. Общество и право, 2020, № 9, с. 48-63.
 1. Местни избори в Германия и предизборната кампания за президентските избори в САЩ през 2020 г. по време на COVID-19, сп. Юридически свят, 2020, № 2
 1. Изявление на Съвета на адвокатурите и правните общества в Европа по повод 30 годишнината от приемането от ООН на основните принципи за ролята на адвокатите, превод и редакция от английски език в сп. Адвокатски преглед, 2020, № 9, с. 3-5.
 1. Пандемията от COVID-19 и упражняването на адвокатската професия в Германия, сп. Адвокатски преглед, 2020, № 7, с. 3-16.
 1. COVID – пандемията и как се справят с нея в Германия. Ограничителните мерки във връзка с корона вирус. Спешната безвъзмездна помощ на федерално и провинциално ниво, сп. Общество и право, 2020, № 4, с. 32-50.
 1. Забраната за обжалване на общите устройствени планове по чл. 215, ал. 6 от Закона за устройство на територията, сп. Собственост и право, 2020, № 3, с. 69-81.
 1. Финансирането на политически партии. Проблеми на новата законодателна процедура, сп. Общество и право, 2020, № 1, с. 21-28.
 1. Професионалното облекло на адвоката при явяване в съдебни заседания, сп. Общество и право, 2019, № 9, с. 71-77.
 1. Федералният Конституционен съд на Германия отмени ограничаването на родителски права, сп. Общество и право, 2019, № 4, с. 77-92- превод на Решение на Първа камара на Първи сенат от 14 юни 2014 г. на Федералния конституционен съд на Германия по индивидуална конституционна жалба на българска гражданка, която е допусната за разглеждане и е прието, че тя е основателна.
 1. Принципи за упражняване на адвокатската професия– в: Сборник доклади от научна конференция, организирана от катедра „Теория и история на държавата и правото“ и катедра Наказателноправни науки на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, проведена в София на 15 май 2017 г., С: УИ „Св. Климент Охридски“, 2017; с. 484-493.
 1. Индивидуалната конституционна жалба, Защита на основните права в Република България- възможности за усъвършенстване (IV част), сп. Общество и право, 2014, № 2, с. 33-58.
 1. Индивидуалната конституционна жалба, Защита на основните права пред конституционните съдилища в Централна и Източна Европа (III част), сп. Общество и право, 2014, № 1, с. 85-109.
 1. Индивидуалната конституционна жалба, Защита на основните права в Западна Европа (II част), сп. Общество и право, 2013, № 10, с. 98-121.
 1. Индивидуалната конституционна жалба, Историческо развитие и особености на конституционния контрол (I част), сп. Общество и право, 2013, № 9, с. 104-122.
 1. Възможности за усъвършенстване на Конституцията на Република България в областта на защитата на основните права – в: Киров, Пл. (съст.) Конституционни изследвания 2012-2013 г. Конституционноправна защита на основните права и свободи- Конституционни промени –необходими и възможни. С: УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 354-167.
 1. Конституционните съдилища в Централна и Източна Европа и защитата на основните права“ – в: Киров, Пл. (съст.) Конституционни изследвания 2012-2013 г. Конституционноправна защита на основните права и свободи- Конституционни гаранции и механизми за закрила на основните права и свободи. С: УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 320-340.
 1. Опазване на околната среда в светлината на Конституцията на Република България от 1991 г. – в: Киров, Пл. (съст.) Конституционни изследвания 2012-2013 г. Конституционноправна защита на основните права и свободи- социални функции и правна природа на основните права и свободи. С: УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 153-167.
 1. Конституционните изменения в светлината на основните права – в: Киров, Пл. (съст.) Конституционни изследвания 2010-2011г. –20 години от приемането на четвъртата българска Конституция–конституционен консенсус и конституционни конфликти- Равносметка на конституционните ревизии. С: УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 543-563.
 1. Способи за защита на основните права в Конституцията от 1991 г. – възможности за усъвършенстване– в: Киров, Пл. (съст.) Конституционни изследвания 2010-2011г. – 20 години от приемането на четвъртата българска Конституция-конституционен консенсус и конституционни конфликти–тенденции в конституционната и парламентарната практика. С: УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 361-384.
 1. Конституционно правосъдие равносметки за изминалия период и перспективи в бъдеще– в: Киров, Пл. (съст.) Конституционни изследвания 2010-2011 г. -20 години от приемането на четвъртата българска Конституция-конституционен консенсус и конституционни конфликти– проблеми и предизвикателства на теоретичния фундамент. С: УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 155-188.
 1. Европейската харта за правата на човека и Конституцията на Р. България от 1991 г. – в: Киров, Пл. (съст.) Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм. С: УИ „Св. Климент Охридски“, том 2, 2010, с. 282-299.
 1. Проблеми на конституционната уредба на съдебната власт – в: Киров, Пл. (съст.) Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм. С: УИ „Св. Климент Охридски“, том 1, 2010, с. 235-253.
 1. Конституционната жалба като форма за защита на правата на гражданите– в: Киров, Пл. (съст.) 130 години български конституционализъм – проблеми и тенденции. С: УИ „Св. Климент Охридски“ 2009, с. 257-274.
 1. Защита на основни права при действието на Търновската конституция – в: Киров, Пл. (съст.) 130 години български конституционализъм – класическите проблеми. С: УИ „Св. Климент Охридски“, 2009, с. 250-271.

Публикации на адв. д-р Сибила Игнатова за „Алтернатива за правни и икономически изследвания“ (2020-2021)

 1. Ограничаването на достъпа до правосъдие в ЗИД на Закона за управление на отпадъците
 1. Диалогът на Владимир Путин с руския народ – национален референдум без алтернатива или положителна промяна
 1. Нови назначения във Федералния конституционен съд на Германия
 1. Защо не могат да бъдат създавани доброволни отряди към МВР
 1. Протести на адвокатите в Турция срещу Законопроекта за промени в Закона за адвокатурата
 1. „Държавата е длъжна да служи на човека, а не човекът на държавата“- кратък преглед на създаването на Основния закон на Германия и характеристика за основните положения в него
 1. Пандемията от COVID-19 и упражняването на адвокатската професия в Германия
 1. Наследникът на съдия Гинсбърг във Върховния съд на САЩ
 1. Новата GF4 на Tesla в покрайнините на Берлин
 1. Дисциплинарната колегия към Върховния съд на Полша сне имунитета на съдия Игор Тулея
 1. Преглед на някои основни предстоящи световни събития през 2021 г.
 1. Опаковането на съдилища от популистко-авторитарни лидери
 1. Гласуването по пощата по време на световната пандемия от COVID-19
 1. Интервю за основните приоритети при работата на президента на Съвета на адвокатурите и правните общества в Европа през 2021 г. Маргарете фон Гален
 1. Изборите за регионални парламенти в Шотландия и Уелс на 06.05.2021 г.
 1. „Европейската правна общност в криза!?“ -лекция на проф. д-р Андреас Воскуле за решението на Федералния Конституционен съд на Германия за Европейската централна банка, спора със Съда на ЕС и производство за нарушаване правото на ЕС и върховенството на закона срещу Германия
 1. Забраната за обжалване на общите устройствени планове по чл. 215, ал. 6 от ЗУТ несъответствие с Орхуската конвенция и противоречие с българската Конституция?

Участия и събития

 • На 11.11.2015 г. адв. (ЕС) Симона Игнатова взе участие в среща „Възможностите за инвестиции в Бургас“ на кмета на гр. Бургас Димитър Николов и представители на бургаския бизнес в гр. Мюнхен.
 • През ноември 2014 г. адв. д-р Сибила Игнатова участва в комисия към Висшия адвокатски съвет за присъждане на Годишната награда за студенти-юристи за написване на реферат на тема „За и против индивидуалната конституционна жалба“.
 • На 28.08.2014 г. адв. (ЕС) Симона Игнатова участва в мероприятие на Института по човешки права, Берлин, Германия на тема „Активни срещу дискриминацията“.
 • Адв. (ЕС) Симона Игнатова представляваше българска гражданка по индивидуална конституционна жалба пред Федералния Конституционен съд на Германия във връзка с възстановяване на родителски права в Германия. Федералният Конституционен съд на Германия допусна до разглеждаме подготвената и внесена от адв. Симона Игнатова индивидуална конституционна жалба. На 14.06.2014 г. бе постановено Решение на Федералния Конституционен съд на Германия (Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats desBundesverfassungsgerichts vom 14.6.2014, 1 BvR 725/14), с което бяха отменени решенията на инстанционните съдилища за отнемането на родителските права. Текстът на решението е публикуван на немски език на: http://www.bverfg.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2014/06/rk20140614_1bvr072514.html, както и в списание Neue Juristische Wochenschrift – NJW, Heft 40/2014, S. 2936-2939.
 • На 28.02.2014 г. д-р Сибила Игнатова участва в Експертна кръгла маса на тема: «Индивидуалната конституционна жалба – за и против», организирана от Съюза на юристите в България и Обществото на конституционните съдии с изтекъл мандат. Форумът се проведе под патронажа и с участието Президента на Република България: http://www.sub.bg/gal_sdn.htm. Изказванията на участниците в Експертната кръгла маса на тема «Индивидуалната конституционна жалба – за и против» могат да бъдат прочетени в списание «Общество и право» бр. 6/2014 г.
 • В четири поредни броя на списание „Общество и право“ – бр. 9/2013, бр. 10/2013, бр. 1/2014  и бр. 2/2014  бяха публикувани статии на д-р Сибила Игнатова. Статиите представят възникването на конституционния контрол, развитието на защитата на основните права в Западна, Централна и Източна Европа и защитата на основните права в Република България, както и възможности за усъвършенстване. Статиите са част от дисертационния труд на д-р Сибила Игнатова във връзка с придобиването на докторска степен по Конституционно право от Юридическия Факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Публикуваната в бр. 2/2014 на списание «Общество и право» статия на д-р Сибила Игнатова е в продължение на представените в бр. 9/2013, бр. 10/2013 и бр. 1/2014 на списание «Общество и право» изследвания за историческото развитие и особеностите на конституционния контрол, директния и индиректния достъп до конституционните съдилища за защита на основните права в Западна, Централна и Източна Европа. Статията има за цел накратко да разгледа защитата на основните права в Република България, дебата за института на конституционната жалба и да бъдат направени някои предложения за въвеждането й. Предвиждането на ефективни механизми за защита на основните права е въпрос, който многократно е обсъждан преди и след приемането на Конституцията на Република България от 1991 г. С приемането на основния ни закон е въведен нов конституционен орган – Конституционният съд. Основна функция на този орган е да следи за спазването на върховенството на Конституцията.
 • На 22.11. и 23.11.2013 г. адв. (ЕС) Симона Игнатова участва в семинар на тема «Правото на защита на обвиняемите в Европейския съюз», организиран от Fair Trials International в Страсбург Франция.
 • На 23.10.2013 г. адв. (ЕС) Симона Игнатова взе участие в дискусия на тема «Правата на децата и защита на детските интереси между патернализма и правото на самоопределение» в Свободния университет в Берлин, организиран от Института за международни изследвания на детството и младежта към Международната академия Берлин.